Meie veebisait ei toeta Internet Explorer 11 veebilehitsejat. Palun kasutage uuemat veebibrauserit: Ghrome, Safari, Opera, Firefox.

Teisipäeval, 11.06, toimuvad e-poes hooldustööd. Hooldused toimuvad vahemikus 21:00 - 00:00 ning e-pood võib olla ajutiselt kättesaamatu. Vabandame ebamugavuste pärast ja täname mõistva suhtumise eest.

MEIE ESINDUSED ON SULETUD 24.06. ILUSAT JAANIPÄEVA!

Müügitingimused

W.EG. EESTI OÜ MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

 1. Müügi Üldtingimuste kohaldamine. Käesolevad Müügi Üldtingimused kohalduvad kõikidele müügitehingutele, mis sõlmitakse W.EG. Eesti OÜ (reg. kood 10326286) (edaspidi W.EG.) kui müüja ja tema kliendi kui ostja (Ostja) vahel.
 2. Lepingu sisu. W.EG. müüb tooteid (edaspidi Tooted) Ostjale kooskõlas käesolevates Müügi Üldtingimustes kokku lepitud tingimustega ja Ostja poolt aktsepteeritud vastavate hinnapakkumistega. Käesolevaid Müügi Üldtingimusi, hinnapakkumist ja vastavat aktsepteeringut nimetatakse edaspidi ühiselt Lepinguks. Ostja maksab Toodete eest Lepingus sätestatud tingimuste järgi.
 3. Hinnapakkumised ja kliendi tellimused. Kui Ostja soovib osta W.EG. poolt pakutavaid tooteid, esitab Ostja vastava hinnaküsimuse W.EG.-le. Seejärel teeb W.EG. hinnapakkumise, mis kehtib 14 päeva, kui hinnapakkumises pole teisiti märgitud. Hinnapakkumine ja käesolevad Müügi Üldtingimused muutuvad Poolte jaoks siduvaks siis, kui Ostja on tellitud toodete hinnapakkumise kirjalikult aktsepteerinud. Hinnapakkumise tingimused, mis on vastuolus käesolevate Müügi Üldtingimustega on ülimuslikud Müügi Üldtingimustes sätestatud vastavate tingimuste suhtes ja asendavad neid. Hinnapakkumises esitatakse hinnad ilma käibemaksuta, kui ei ole teisiti märgitud. Ostja poolt W.EG. müügikohtades esitatud tellimusi käsitletakse Ostja poolsete pakkumistena ning ükski tellimus ei ole siduv enne, kui W.EG. on selle aktsepteerinud.
 4. Tehniline dokumentatsioon. Pooled võivad üksteisele esitada tehnilist dokumentatsiooni nagu jooniseid, spetsifikatsioone ja muid tehnilisi dokumente. Poolel, kes on saanud teiselt Poolelt tehnilisi dokumente, on keelatud kasutada nimetatud dokumente mis tahes muul põhjusel kui Lepingu täitmiseks, samuti on keelatud selliste dokumentide paljundamine, kopeerimine või mis tahes viisil edastamine kolmandatele isikutele.
 5. Tarne. W.EG. tarnib Tooted Ostjale vastavas hinnapakkumises sätestatud tarnetingimustel. Kui hinnapakkumises ei ole teisiti märgitud, on vaikimisi kehtiv tarnetingimus alati FCA Suur-Sõjamäe põik 11, Tallinn, Estonia (Incoterms® 2010). Pooled on kokku leppinud, et sõltumata kohalduvast tarnetingimusest, kui Toodete peale või maha laadimine eeldab erivarustust, siis maksab selle eest Ostja ning Ostja kannab ka Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise riski peale ja mahalaadimise ajal. Tarneperiood sätestatakse hinnapakkumises. W.EG.-l on õigus keelduda Toodete tarnimisest, kui Ostja ei ole kokkulepitud ettemakset täielikult tasunud või kui Ostjal on (i) mis tahes summas tasumata arveid või (ii) tasumata arveid summas, mis ületab krediidilimiiti või mis ületaks krediidilimiiti, kui tarne, millest W.EG. keeldus, nimetatud summale lisataks. Toodete juhusliku hävimise või kahjustumise risk läheb Ostjale üle siis, kui W.EG. või W.EG. poolt määratud isik on andnud Tooted: (i) Ostja, (ii) Ostja poolt määratud isiku või (iii) Ostja poolt nimetatud vedaja valdusesse. Juhul kui W.EG. hilineb kauba tarnega, on Ostjal õigus nõuda W.EG.’lt trahvi summas kuni 0,1% hilinenud kauba maksumusest iga hilinetud päeva eest.
 6. EL ekspordi- ja impordipiirangud seoses Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas.
  1. Ostja kinnitab, et kaupu, mis kuuluvad määruse (EL) 833/2014 artikli 12g reguleerimisalasse, ei müüda, ekspordita ega taasväljastata otseselt ega kaudselt Venemaa Föderatsioonile ega kasutamiseks Venemaa Föderatsioonis.
  2. Ostja tagab, et lõigu (i) kohustust ei rikuks ka ükski kolmas osapool kaubandusliku ahela järgneval tasandil, sh võimalikud edasimüüjad.
  3. Ostja loob sobiliku jälgimissüsteemi, millega avastada lõigu (i) põhimõtete rikkumisi kaubandusliku ahela järgnevatel tasanditel, sh võimalike edasimüüjate poolt.
  4. Eelnevates lõikudes (i), (ii) või (iii) toodud põhimõtete rikkumine tähendab lepingu olulist rikkumist ja annab W.EG.-ile õiguse lõpetada viivitamatult tarneleping ning tühistada juba vastu võetud tellimused. Ostja hüvitab W.EG.-ile kõik kulud, kolmandate isikute nõuded ja muud kahjud (nt trahvid), mis tulenevad käesoleva punkti lõikudes (i), (ii) ja (iii) toodud kohustuse rikkumisest. See ei kehti juhul, kui Ostja ei vastuta selle kohustuse rikkumise eest. Lisaks on W.EG.-il õigus nõuda leppetrahvi 5% müügihinnast kaupade eest, mis on müüdud käesoleva lepingu sätete rikkumise tulemusena. Kõikvõimalikke teisi kahjunõudeid käesolev punkt ei mõjuta.
  5. Ostja peab viivitamatult teavitama W.EG.-i mistahes probleemidest lõikude (i), (ii) või (iii) rakendamisel, sealhulgas mistahes asjakohastest kolmandate osapoolte tegevustest, mis võiksid takistada punktis (i) toodud kohustuste täitmist. Ostja peab tegema W.EG.-ile kahe nädala jooksul kättesaadavaks kogu info, mis puudutab (i), (ii) ja (iii) lõikudes toodud kohustuste täitmist, juhul kui W.EG. seda teavet on vabas vormis küsinud.
 7. Kontroll tarnel. Kõikide tarnitud Toodetega on kaasas saateleht või arve. Ostjal on kohustus kontrollida, et tarnitud Tooted ja kogused on kooskõlas saatelehe ja arvega. Tarnel peab Ostja kohe üle vaatama ja kontrollima, et tarnitud Toodetel ei ole silmaga nähtavaid kahjustusi. Ostja esitab nõuded Toodete Lepingu tingimustele mittevastavuse kohta 7 päeva jooksul mittevastavusest teada saamisest arvates, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast seda, kui Tooted on Ostjale tarnitud.
 8. Arvete esitamine ja tasumine. Ostja kohustub maksma W.EG. tellitud Toodete eest vastavalt W.EG. poolt esitatud arvele ja hinnapakkumises sätestatud maksetingimustele. W.EG. võib esitada arved juba enne tarnet ning W.EG.-l on lisaks ka õigus nõuda ettemakse tasumist. Ostja peab tasuma ka Toodete Ostjale tarnimisega seotud veokulud ning W.EG.-l on õigus esitada Ostjale veokulude kohta arve, kui W.EG. on sellised veokulud pidanud ise tasuma. W.EG. võib võtta täiendavat tasu kaabli mõõtu lõikamise eest järgmiselt: (i) kui kaabli ristlõige on 16 mm2, on hind 10EUR/ mõõtu lõikamise kohta ja (ii) kui kaabli ristlõige on > 16 mm2, on hind 15 EUR/mõõtu lõikamise kohta. Kui kaablit lõikab tootja Ostja juhiste järgi, võivad hinnad kaabli mõõtu lõikamise eest ülalsätestatust erineda. Arvele võidakse lisada pakendamiskulu vastavalt punktile 11 allpool. Juhul kui Ostja hilineb maksete tasumisega, on W.EG.-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga maksega hilinetud päeva eest.
 9. Omandiõiguse üleminek. Toodete omandiõigus läheb W.EG.-lt Ostjale üle Toodete tarnel, tingimusel, et Ostja on Toodete eest täielikult tasunud.
 10. Omandireservatsioon. W.EG. säilitab tarnitud Toodete omandiõiguse kuni nimetatud Toodete eest on täielikult tasutud. Ostjal on keelatud tema valduses olevaid, kuid endiselt W.EG. omandis olevaid Tooteid pantida. W.EG. võib keelata Ostjal paigaldada või käsutada Tooteid, mille omand kuulub endiselt W.EG.le.
 11. Tagastuspõhimõtted. Tooteid saab tagastada ainult W.EG. eelneval loal. Tooteid, mis tagastatakse ilma W.EG. eelneva loata, ei hüvitata. Tagastamine peab toimuma 30 päeva jooksul esialgsest tarnest arvates. Tagastatavad Tooted peavad olema originaalpakendis, puhtad, terved ja töökorras. Toodete tagastamisel tuleb viidata vastavale saatelehe või arve numbrile või kuupäevale ning märkida ära, millal ja milliste isikute vahel tagastamises kokku lepiti ning mis on Toote tagastamise põhjus. Juhul kui tagastamine ei toimu W.EG. poolse rikkumise tõttu, hüvitatakse tagastatav Toode Ostjale vastavalt esialgsel arvel näidatud summale, mida vähendatakse vähemalt 30% võrra. Eritellimus (st. mitte laotoode) tooteid pole võimalik tagastada. W.EG. võtab tagasi kasutatud kaablitrumlid, mille kohta on W.EG. väljastanud vastava arve. Ostja tasub kaablitrumlite tagastamisega seotud veokulud W.EG. poolt määratud kohta. Kahjustatud kaablitrumleid ei hüvitata.
 12. Pakendamine. Toodete hinnad ei sisalda pakendamiskulusid, välja arvatud tootjapoolne standardpakend. Pakendamiskulud lisatakse Toodete hinnale. Müüdud Toodete pakendijäätmete kokku kogumise ja taaskasutamise eest vastutab W.EG. Toodete pakendijäätmeid saab tagastada kõikidesse W.EG. müügikontoritesse ning MTÜ Eesti Pakendiringlus kogumispunkti.
 13. Garantii. W.EG. annab müüdavatele toodetele garantii vastavalt tootja poolt antud garantiile. Garantiiaeg on tavaliselt 12 kuud alates müüdavate seadmete ostjale üle andmisest. Müüja poolt antav garantii ei sisalda reisikulusid, transporti, päevarahasid ega majutuskulusid. Ostja peab esitama pretensiooni defektse või purunenud kauba kohta 7 päeva jooksul pärast kauba üle andmist.
 14. Agendisuhte puudumine. Ostja on iseseisev lepingupool, kes ostab W.EG.-lt Tooteid oma nimel. Kui Ostja müüb Tooteid edasi, siis toimub see Ostja enda nimel ja arvel. Seetõttu ei ole Ostjal lubatud esitleda ennast W.EG. agendi ega esindajana ning Ostja ei tohi sõlmida mingeid tehinguid W.EG. nimel ja arvel. Lepingust tulenev õigussuhe on sõltumatute Poolte vaheline õigussuhe.
 15. Erakorraline lõpetamine. W.EG. võib lõpetada Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega, kui Ostja ei täida Lepingu olulisi tingimusi ega heasta rikkumist või mittetäitmist kahe nädala jooksul W.EG.-lt vastava kirjaliku teate saamisest arvates. Kumbki Pool võib Lepingu viivitamatult kirjaliku teatega mis tahes ajal lõpetada, kui: (i) teine Pool lõpetab või tekib oht et teine Pool võib lõpetada tegevuse või likvideeritakse, teise Poole vastu algatatakse pankrotimenetlus või Poole varade mis tahes osale määratakse haldur; või (ii) Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ei ole võimalik õigusaktide tõttu.
 16. Õigused pärast lõpetamist. Lepingu mis tahes põhjusel lõpetamisel või lõppemisel ei ole kummalgi Poolel õigust saada mingisugust hüvitust üksnes lõpetamise tõttu.
 17. Konfidentsiaalsus. Kui seadus teisiti ei nõua või kui Lepingu kavatsuse elluviimisest teisiti ei tulene, siis nõustuvad Pooled käesoleva Lepingu sisu ja/või mis tahes teadmisi, informatsiooni või andmeid teise Poole äritegevuse või toodete kohta, mida talle avaldatakse või millest ta saab teatavaks Lepingu tõttu (välja arvatud avalikest või ettevõtlusega seotud allikatest kättesaadav informatsioon), salajas hoidma, mitte avaldama ning mitte enda ega mis tahes muu isiku või organi huvides kasutama.
 18. Vastutus. W.EG. vastutus on piiratud Ostjale käesoleva Lepingu rikkumise kaudu tekitatud otsese varalise kahjuga. W.EG. vastutab kahju tekitamise eest ainult juhul, kui W.EG. on süüdi mittetäitmises. Ühelgi juhul ei vastuta  W.EG. Kliendi saamata jäänud tulu eest. W.EG. koguvastutus Kliendi ees Lepingu rikkumise eest on piiratud nende Toodete hinnaga, millega seoses nõue esitati, ning ühtlasi piiratud summaga, mille Klient on selliste Toodete eest W.EG.-le tegelikult maksnud enne rikkumisest teada saamist. W.EG. vastutus tarne hilinemise korral on piiratud üldtingimuste punktis 5 näidatud trahvisummaga, mis on ainus kompensatsioon Ostjale tarne hilinemise korral.
 19. Teated. Kõik teated ja muu Lepingu alusel toimuv infovahetus esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning loetakse Poolele kätte toimetatuks järgmiselt: (i) posti või kulleriga kätte toimetamise puhul, kolmandal tööpäeval pärast postitamist, kui teade ei saabu tegelikult varem; (ii) isiklikult kohale toimetamise puhul kätte toimetamise päeval; (iii) e-postiga saatmise puhul saatmise päeval, tingimusel, et saatjalt laekub teade, et e-kiri on kohale jõudnud. Lepingu alusel Ostjale saadetavad teated ja info saadetakse Püsikliendilepingus märgitud kontaktaadressile.
 20. Lepingu terviklikkus ja täielikkus. Leping sisaldab kõiki sätteid ning asendab kõiki varasemaid Pooltevahelisi kirjalikke ja suulisi Lepingu sisu puudutavaid kokkuleppeid.
 21. Sätete üksteisest sõltumatu õiguslik jõud. Lepingu mis tahes sätte tühisus või täitmisele pööramise võimatus ei mõjuta Lepingu mis tahes muu sätte kehtivust või täitmiselepööratavust.
 22. Loovutamine. Kumbki Pool ei või ilma teise Poole eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada kolmandatele isikutele Lepingust tulenevaid mis tahes õigusi ega kohustusi. W.EG. võib loovutada oma nõuded Ostja vastu selleks, et võlgu sisse nõuda (nt kasutada inkassoteenuseid).
 23. Muudatused. Lepingut (hinnapakkumisi, aktsepteeringut ja nendega seotud Müügi Üldtingimusi) võib muuta ainult kirjalikus vormis. Muudatused, mis ei ole vormistatud kirjalikult, on tühised ja kehtetud. Selguse mõttes olgu öeldud, et see ei piira W.EG. õigust muuta Müügi Üldtingimusi, mida kasutatakse koos tulevaste hinnapakkumiste või müügitehingutega.
 24. Vääramatu jõud. Kumbki Pool ei vastuta Lepingu mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on Poole kontrolli alt väljas olev asjaolu nagu õigusaktide või määruste muutmine; riigiasutuse, valitsus- või omavalitsusasutuse tegevus; ülestõus, sõjaline operatsioon, loodusõnnetus või muu vääramatu jõu asjaolu. Pooled on kohustatud viivitamatult jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist, kui vääramatu jõu mõju on möödas. Kui vääramatu jõu asjaolu kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, võib kumbki Pool Lepingu lõpetada, esitades teisele Poolele sellekohase kirjaliku teate. Pooled on kokku leppinud, et nad ei pea vääramatuks jõuks tulekahju, üleujutust, vargust ega muud sarnast sündmust, kui selle põhjuseks on Ostja tegu või hooletus (tegematajätmine) või kui kolmas isik on sellise sündmuse eest Ostja ees vastutav.
 25. Kohaldatav õigus. Lepingu täitmisel ja tõlgendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingule ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta.
 26. Vaidluste lahendamine. Kõik vaidlused, erimeelsused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, siis lahendab vaidluse lõplikult Harju maakohus (Tallinnas).

 

W.EG. Eesti OÜ

Registrikood 10326286

 

Suur-Sõjamäe põik 11

Tallinn, 11415

Eesti

E-post: info@weg.ee